Course image 21/22_10_Muatan Lokal Bahasa Daerah
X_21/22
MATERI 6 KESUSASTRAAN

C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengamati, mengumpulkan data, berdiskusi dan berlatih peserta didik dapat :
1. Menjelaskan periodisasi kesusastraan Bali
2. Mengklsifikasikan karya sastyra Bali menurut bentuknya
3. Mengklasifikasikan karya sastra Bali menurut jamannya
4. Mengklsifikasikan karya sastra Bali menurut Bahasa yang digunakan
5. Mengklsifikasikan karya sastra Bali menurut tata cara penyebarluasannya
6. Menginterpretasi karya pupuh berdasarkan aturan padalingsa pupuh
7. Menganalisa bentuk , jenis pupuh berdasarkan padalingsa pupuh
8. Menginterpretasi bentuk karya satra puisi Bali anyar/modern
9. Menginterpretasi bentuk karya sastra gancaran/prosa


KESUSASTRAAN BALI
A. Pamiteges Kesusastraan Bali
Manut wangunnyane kruna kasusastraan kawangun antuk kruna lingga sastra saha kawewehin antuk pangater su- lan konfiks(gabungan pangater pangiring) ka-an. Kruna sastra mateges “ajah ajah”, pangater su- mateges becik/luwih, miwah konfiks ka-an mateges kawentenan. Dadosnyane kasusastraan mateges ajah ajah utawi kaweruhan sane becik utawi luwih.
Sane kabaos Kasusastraan Bali tan lian wantah makasami kaweruhan/ajah ajah sane becik/luwih pakaryan olih para wagmine sane kasurat mabasa bali,,mabasa kawi miwah jawi kuna tur kaupapira lan kaangge sasuluh olih krama. Bali.
Malarapan antuk bebaosan ring ajeng prasida kacutetan kasusastraan bali inggih punika saluiring/makasami kaweruhan/ajah ajahan sane becik/luwih sane kasurat Mabasa bali,kawi lan jawa kuno antuk aksara bali utawi latin.
B. Tatujion Melajahin Kasusastraan Bali
Sekadi pamiteges ring ajeng penting pisan iraga uning ring kautaman daging daging zsastra bali mawsastu sida kapanggihin pikenoh utawi manfaat/kawigunannyane. Tatujon melajahin kasusastraan bali pumika sida kacarca sekadi ring sor;
1. Mangda uning ring nilai nilai budaya adi luhung sane mawiguna pinaka srana nglimbakan budaya Baline.
2. kaanggen tetimbang midabdabin kebudayaan bali sajeroning ngarepan aab jagate mangkin.
3. Kautamannyane kaanggen nincapang rasa bangga dados krama Bali
4. kaanggen srana nincapang, seni, ilen ilen miwah unen unen ring Bali
5. Molihin daging daging tatwa sane prasida nincapang sradha bhaktine sajeronin ngarajegan Agama Hiundu Baline.
C. Jimbar Kakuub/Ruang Lingkup Kasusastraan Bali
Jimbnar kakuub kasusastraan Bali dereng prsida kapastikayang. Duaning asapunika raris metu saselehan manut selehan suang suang makadi selehan manut wangun, selehang manut manut aab jagat utawi jaman, selehang manut basa lan selehan manut tata cara panglimbak/penyebarluasan.
1.Manut Wangun
Yan selehang manut wangun(bentuk), kasusastraan Bali kapilah dados kalih(2) Inggih punika;
1.1. Wangun Kasusastraan Bali purwa(tradisional), makadi;
1.1.1Kasusastraan Tembang(puisi tradisional), sane kapilah dados petang soroh makadi; Sekar Rare (gagendingan) Sekar Alit (macepat), Sekar Madia(kidung) lan sekar Agung Utawi kakawin)
1.1.2.Kasusastraan Gancaran(prosa tradisonal), sane kapilah dados; tatwa carita makadi foklor(cerita rakyat),Tantri, Babad.Tutur(satua satua),Usada (lontar pengobatan), lan palawakia(prosa liris).
1.2.Wangun Kasusastraan Bali Anyar(modern) makadi;
1.2.1 Puisi,
1.2.2 Prosa(cerpen,novel miwah drama)
2. Manut Aab Jagat(jaman/masa)
Yan selehang Manut Aab Jagat(jaman), kasusastraan Bali kapilah dados kalih jaman inggih punika kasusastraan Bali Purwa Lan Bali Anyar.
3. Manut Basa
Manut selehang basa sane kaanggen susastra Bali kapilah dados;
3.1 susastra sane ngangge basa bali makdi; tembang rare, pupuh, satua satua
3.2 susastra sane ngsnggen basa bali tengahan makdi sekar madia/kidung
3.3 susastra sane ngangge basa jawa kuna, lan sansekerta makdi, kakawin/sekar agung , parwa parwa, miwah sloka sloka
4. Manut Tata cara Panglimbak/penyebarluasan
Manut tata cara panglimbak susastra bali kapilah dados kalih soroh makadi;
4.1 susastra tutur(lisan) luire; gegendingan, satua satua, miwah paribasa bali
4.2 susastra sasuratan(sastra tulis) makadi; sane mawangun tembang sekadi geguritan,kidung, kakawin, puisi bali anyar, gancaran bali anyar; cerpen,novel,drama
Asapunika saselehan kasusastraan bali mawastu iraga sida uning ring kawentenan kasusastraan druwene sane wenten ring Bali, sane kasurat Mabasa Bali,jawa tengahan, jawa kuna miwah sansekerta antuk aksara Bali utawi taler aksara latin.
Ring galah pembelajaran mangkin pacang kabaosan indik wangun kasusastraan bali purwa lan kasusastran Bali Anyar/modern sane marupa tembang sane pinih utama indik materi pupuh/macepat lan puisi bali anyar.
1.1.Wangun Kesusastraan Bali Purwa
1.1.1 Tembang(puisi Bali Purwa/tradisional)
Manut sane sampun kacarca ring ajeng Tembang utawi puisi Bali purwa wenten petang(4) soroh makdi; Sekar Rare(gegendingan), Sekar Alit(macepat/pupuh),Sekar Madia(kidung), lan Sekar Agung(kakawin).
1. Sekar Rare(gagendingan)
Sakar rare(gagendingan) marupa sinunggil wangun tembang sane nenten kabanda antuk uger uger matembang lumrah ipun tembang puniki kaanggen ring alit alit durene ritatkala maplalianan sareng timpalnyane, taler ritatkala nunggkulin alit alite mangda degeng, makadi,gending rare; made cenik, mati delod pasih, curik curik sementar, meong meong, ongkek ongke, guak maling taluh,juru pencar, Ratu Anom, miwah sane lianan.
2. Sekar Alit(macepat)
Sekar alit puniki wantah marupa sinunggil wangun tembang sane wangunipun kabanda antuk uger uger sekar alit sane kabaos padalingsa pupuh. Sane kabaos uger uger padalingsa pupuh inggih punika;
1. guru gatra; inggih punika akeh carik(baris) sajeroning apada(abait)
2. guru wilangan ; inggih punika akeh kecap(suku kata) sajeroning acarik(abaris)
3. guru dingdong; inggih punika labuh suara ring soang soang panguntat carik(baris)
Sekar rare wenten 10 soroh; Pupuh Sinom,semarandana, mijil,maskumambang pangkur,pucung, ginada, ginanti ,durma, dandanggula, (SMPGD)2. Soang soang pupuh punika madue uger uger padalingsa sane matiosan.
1. Pupuh Sinom;8(a),8(i),8(a),8(i),8(i),8(u),8(a),8(i),4(u),8(a)
Guru gatra pupuh Sinom=10.
guru wilangan; carik 1=8, carik 2=8, carik3=8, carik 4=8,carik 5= 8, carik 6= 8, carik 7= 8, carik 8= 8, carik 9= 4, carik 10= 8
guru dingdong; carik 1 =(a),carik 2 = (I), carik 3= (a), carik 4=(i), carik 5=(i),
carik 6 =(u), Carik 7= (a), Carik 8= (i), carik 9 (u) , carik 10= (a)
2. Pupuh Semarandana;8i,8a,8o,8a,8a,8u,8a (ikuti conto sane maduur)
3. Pupuh Mijil ; 10i,6a,10e,10i,6i,6i,6u. (ikuti conto sane maduur)
4.Pupuh Maskumambang ; 4a,8i,6a,8i,8a. (ikuti conto sane maduur)
5. Pupuh Pangkur;8a,11i,8u,8a,12u,8a,8i. (ikuti conto sane maduur)
6. Pupuh Pucung; 4u,8u,6a,8i,4u,8a. (ikuti conto sane maduur)
7. Pupuh Ginada; 8a,8i,8a,8u,8a,4i,8a (ikuti conto sane maduur)
8.Pupuh Ginanti; 8u,8i,8a,8i,8a,8i. (ikuti conto sane maduur)
9. Pupuh Durma ; 12a,8i,6a,8a,8i,5a, (ikuti conto sane maduur)8i .
10.Pupuh Dandang ; 10i,10a,8e,8u,8i,8a,6u,8a,12i,8a. (ikuti conto sane maduur)
Tiyosan ring Pupuh puniki wenten taler wangun geguritan.
Geguritan inggih punika jria sastra tembang sane kawangun antuk makudang kudang pupuh sane ngawangun carita jangkep. Geguritan ngawit karipta daweg pamadegan para agunge ring puri Klungkung sawetara abad ke 17. Geguritan geurutan sane karipta makadi;
1.Geguritan Basur ngangge pu[puh Ginada karipta olih Ki Dalang Tangsub
2. Geguritan Sampik-Ingtai nganggen pupuh campuran karipta olih Ida Ketut Sari
3. Geguritan Jaya Prana nganggen pupuh Ginada olih I Ketut Putra
4. Geguritan Sucita Subudi nganggen pupuh campuran olih Ida Bagus Jelantik
5. Geguritan Tamtam, nganbggen tembang campuran olih Ketut Sangging
6. Geguritan tiosan makadi; G.Salya,Cangak,Sarasamuscaya,Lokika,Dukuh Siladri,Kawiswara,Gunawati,Rajapala, Pan Balangh Tamak, Lingga Petak msl.

3. Kidung / Sekar Madya
Kawangun antuk kawitan, pangawak, miwah pangawa. Kidung mawint saking Jawi tur ngalantur nglimbak ring Bali, tur ngangen Basa Bali Tengahan / Jawa Tengahan.

Kidung utawi Tembang Tengahan utawi Sekar Madia, punika taler marupa kakawian utawi karangan sane kawangun antuk sekar madia makadi kidung Tantri, kidung Sri Tanjung, miwah sane lianan. Kidung punika yening tetesin malih wenten sane marupa :
Kidung sane ngangge tembang macapat. Basa sane kaanggen marupa basa tengahan sakewanten kawangun antuk tembang macapat makadi :
· Kidung Ranggalawe.
· Kidung Sri Tanjung.
· Kidung Pamancangah Dalem.
· Kidung Amad Muhamad.
· Kidung Kaki Tua, miwah sane lianan.
· Kidung sane nganggen kidung sujati makadi :
· Malat.
· Wargasari.
· Alis-alis Ijo.
· Tantri, miwah sane lianan.

4. Kakawin / Sekar Ageng
Kabanda antuk uger-uger guru, laghu, wreta, muah matra. Sane ngranjing Kakawin, sakadi Kakawin Sutasoma, Kakawin Ramayana, Kakawin Arjuna Wiwaha, Lubdaka , Bharatayudha, Nitisastra.

Kekawin utawi Tembang Gede utawi Sekar Agung utawi Wirama inggih punika kakawian utawi karangan sane kawangun antuk wirama makadi:
· Kekawin Ramayana olih Empu Yogi Swara.
· Kekawin Bharata Yudha olih Empu Sedah miwah Empu Panuluh.
· Kekawin Arjuna Wiwaha olih Empu Kanwa.
· Kekawin Sutasoma olih Empu Tantular.
· Kekawin Siwaratri Kalpa olih Empu Tanakung.
· Kekawin Semarandhana olih Empu Darmaja.
· Kekawin Gatotkaca Sraya olih Empu Panuluh.
· Kekawin Writtasancaya olih Empu Tanakung.
· Kekawin Negarakethagama olih Empu Prapanca.
· Kekawin Kresnayana olih Empu Triguna, miwah sane lianan.

Palawakya
Palawakya punika wantah karya sastra gancaran sane kawacen manut hreswa (bawak) lan dhirga (panjang) labuh suarannyane, sane maiketan ring tata titi ngwacen Basa Jawa Kuna, minakadi kasusastraan Parwa sane lumrah manut saking kasusastraan epik Mahabrata miwah kanda sane mawit saking Ramayana.